Del Duc 14, Pral. 08002 Barcelona
Telf. 933 016 581 • afc@afc.cat

Dilluns a dissabte de 17:30h a 21:00h

Entitat reconeguda per la Generalitat de Catalunya amb la Creu de Sant Jordi

Convocatòria d’Assemblea General Ordinària 2020

 

 

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2020

De conformitat amb el que està previst en els Estatuts de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya es convoca pel President de l’Agrupació a tots els socis a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que tindrà lloc a la Seu Social de l’Agrupació el dissabte 15 de febrer a les 18:00 hores en única convocatòria, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

  • Lectura per a la seva aprovació si s’escau, de l’Acta de l’Assemblea General Ordinària del exercici anterior.
  • Informe del President.
  • Informe de les Vocalies.
  • Lectura i exàmen de l’estat general de comptes. Estudi i aprobació si s’escau, del pressupost general i el seu finançament per a l’exercici del 2020.
  • Renovació de càrrecs: Secretari i Tresorer.
  • Precs i preguntes.

      

La reunió dels Consells Consultiu i Tècnic serà el dia 15 de febrer de 2020 a les 17.00 h.

     Vist i plau

El Secretari                               El President

 Josep Blanch                            Josep Guindo