Del Duc 14, Pral. 08002 Barcelona
Telf. 933 016 581 • afc@afc.cat

Dilluns a dissabte de 17:30h a 21:00h

Entitat reconeguda per la Generalitat de Catalunya amb la Creu de Sant Jordi

Convocatòria d’Assemblea General Ordinària 2019

 

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA 2019

De conformitat amb el que està previst en els Estatuts de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya es convoca pel President de l’Agrupació a tots els socis a l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA que tindrà lloc a la Seu Social de l’Agrupació el dissabte 9 de març a les 18:30 hores en única convocatòria, amb el següent:

ORDRE DEL DIA

Lectura per a la seva aprovació si s’escau, de l’Acta de l’Assemblea General Ordinària del exercici anterior.

Informe del President.

Lectura i exàmen de l’estat general de comptes. Estudi i aprobació si s’escau, del pressupost general i el seu finançament per a l’exercici del 2019.

Renovació de càrrecs vacants per cessament o dimissió.

Suggeriments de caràcter tècnic, artístic o administratiu.

Precs i preguntes.

 

                                   Vist i plau

 

El Secretari                            El President

Josep Blanch                         Josep Guindo

 

CONSELL CONSULTIU

La reunió del Consell Consultiu serà el dia 7 de març de 2019 a les 18:00 hores.

 

CONSELL TÈCNIC

La reunió del Consell Tècnic serà el dia 7 de març de 2019 a les 19.00 hores.